YUPITERU アギュラスVE-S3000

自動車盗難警告・警報装置のリモコン電池

単四 Ni-MH電池

品番 BE MH-4YU(1.2V, 650mAh)

充電、つまりINは6V、OUTは1.2Vの不思議な電池

マニュアル